Teme skupa

Pozivamo Vas na XI. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS

Središnja tema: Jezik udžbenika – udžbenici jezika

Polaskom u školu u djeteta nastavlja se razvijati komunikacijska kompetencija (sposobnost proizvodnje jasnih, smislenih i razumljivih rečenica) i nadopunjuje se metalingvističkom kompetencijom (znanjem fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike materinskoga i stranoga jezika). Na poticanje djetetova jezičnoga razvoja u institucionalnom učenju materinskoga i inoga jezika znatno utječe udžbenik, odnosno jezik udžbenika. Da bi ostvario svoju temeljnu funkciju knjige namijenjene djetetu za uspješno učenje i stjecanje znanja, udžbenik bi trebao podupirati djetetov jezični razvoj. Dosadašnja su istraživanja jezika udžbenika pokazala da udžbeni jezik često nije prilagođen djetetovu psihofizičkom i jezičnom razvoju. Nadalje, postavlja se pitanje u kojoj je mjeri jezik udžbenika visoko standardiziran, tj. normiran na svim jezičnim razinama. Drugim riječima, ima li otklona od standardnojezične norme, je li otklon (ne)svjesno učinjen i s kojom svrhom.

Stoga je namjera skupa Dijete i jezik danas, kojemu je središnja tema jezik udžbenika – udžbenici jezika, okupiti znanstvenike koji će svojim radom upotpuniti dosadašnje spoznaje o ulozi udžbenika materinskoga i inih jezika i udžbenika kao poticatelja djetetova jezičnoga razvoja. S obzirom na izazove i poticaje za različita istraživanja i znanstvene pristupe koje nudi središnja tema, znanstvenici različitih profila toj temi mogu pridonijeti u okviru predloženih podtema:

Jezični sloj udžbenika materinskoga i inih jezika

 • Jezik udžbenika i jezik djeteta / Udžbenik i rano učenja jezika
 • Morfološka, sintaktička i leksička obilježja jezika udžbenika
 • Jezične univerzalije u udžbenicima (antonimija, sinonimija, homonimija i polisemija)
 • Standardnojezična norma u udžbenicima
 • Narječja i mjesni govori u udžbenicima
 • Segmenti govorenoga jezika u udžbenicima

Metodički sloj udžbenika materinskoga i stranih jezika

 • Jezik udžbenika nastavnoga predmeta i matična znanost
 • Metodička načela oblikovanja udžbenika jezika
 • Suvremene nastavne strategije i koncepcija udžbenika jezika
 • Tekstovi u udžbenicima / Žanrovska raznolikost udžbenika / Udžbenički i  neudžbenički tekstovi
 • Stilistički sloj udžbenika
 • Udžbenik jezika i učenici s teškoćama / Prilagođenost udžbenika jezika različitostima među učenicima (teškoće, daroviti, slijepi, slabovidni, gluhi…)

Književnost, kultura i identitet u udžbenicima

 • Etička i ideološka obilježja udžbenika jezika (kultura, građanske vrijednosti i politička korektnost)
 • Višekulturnost i međukulturnost u jeziku udžbenika / Uloga udžbenika jezika u višejezičnoj sredini / Udžbenici jezika manjina / Utjecaj jezičnih politika na jezik udžbenika
 • Multimedijski sloj udžbenika jezika / Digitalni sadržaji u udžbenicima jezika / Funkcije i utjecaji multimodalnosti udžbenika jezika na učenje