Renata Šamo

Tema: Istraživanje čitanja govornika hrvatskog kao drugog jezika u međunarodnom kontekstu 

Renata Šamo  je diplomirala Engleski jezik i književnost (drugi predmet: Španjolski) na Filološkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu, a zatim je magistrirala i doktorirala filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je izvanredna profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje je voditeljica novoosnovanog Odsjeka za engleski jezik, te prodekanica za istraživanje i međunarodnu suradnju. Prije toga predavala je na Filozofskom fakultetu, te Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, kao i na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Njezini glavni profesionalni napori oduvijek su bili usmjereni na poboljšanje prakse visokog obrazovanja, zbog čega je stekla dragocjeno iskustvo u smislu (samo)obrazovanja, organizacije i menadžmenta. Područja njenih istraživačkih interesa uključuju psiholingvistiku, usvajanje drugog jezika, obrazovnu lingvistiku, (kritičku) analizu diskursa, a odnedavno i geolingvistiku, jezični krajolik i jezičnu filozofiju.

Predstavila je mnoge radove na konferencijama, seminarima i radionicama u Hrvatskoj, diljem Europe i u SAD-u (npr. Sveučilište u Cambridgeu, Sveučilište u Oxfordu, Sveučilište u Ženevi, Sveučilište Georgetown u Washingtonu, Sveučilište Harvard) koje su kasnije objavili domaći i međunarodni izdavači ( npr. Multilingual Matters, Peter Lang, Springer, Bulzoni Edittore, itd.). Njezine publikacije uključuju i jednu istraživačku knjigu (drugu u tisku); osim toga, kao su-urednica uredila je jedan istraživački svezak.

Renata Šamo je članica uredništva jednog nacionalnog časopisa, kao i članica znanstvenog vijeća jednog međunarodnog časopisa. Osim članstva u različitim akademskim i strukovnim udrugama u Hrvatskoj, povezana je i s Međunarodnim udruženjem primijenjene lingvistike (AILA). Renata Šamo živi u Puli.