doc. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Anita Skelin Horvat 1999. godine diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon diplomiranja radila je u Poliklinici SUVAG kao audiorehabilitator, te u jezičnim centrima INlingua i Litterata kao predavač hrvatskoga jezika za strance. Od ak. godine 2003/2004. zaposlena je u zvanju asistenta u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Doktorirala je 22. 12. 2009. godine na Poslijediplomskome znanstvenome studiju lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane općega jezikoslovlja (lingvistike), s temom Hrvatski sleng kao odraz identiteta mladih. Nakon toga bila je zaposlena u zvanjima višega asistenta, te znanstvenog suradnika, i od 2013. u zvanju docenta  u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Od 2013. godine obnaša dužnost predstojnice Zavoda za lingvistiku. Od 2008. sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija: Sociolingvistika, Kultura i jezik, Kontaktna lingvistika i Jezici, kulture i identiteti mladih na više različitih odsjeka Fakulteta.

Do sada je radila na nekoliko znanstvenih projekata: kao znanstvena novakinja na projektima Neologizmi – problemi teorije i primjene i Neologizmi u hrvatskome i europskome kontekstu, oba voditeljice dr. sc. Vesne Muhvić-Dimanovski, financiranih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, kao suradnica na međunarodnome znanstvenom projektu Languages in a Network of European Excellence (LINEE) unutar programa FP6 koji je financirala Europska komisija, te kao  suradnica na bilateralnome znanstvenome projektu Međujezične i međukulturalne veze te konstrukcija nacionalnog identiteta u slovenskome i hrvatskome turističkom diskursu koji se izvodi sa Sveučilištem u Kopru. Bavi se temama iz područja sociolingvistike, kontaktne lingvistike, istraživanjima jezika i identiteta, analizom diskursa.

Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku. U rujnu 2014. izabrana je za predsjednicu Hrvatskoga filološkoga društva.

Bibliografija